Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Z dniem 14.06.2018 r. Rada Nadzorcza "PKP CARGOTABOR" sp. z o. o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz Członka Zarządu ds. finansowych.


 
/OGŁOSZENIE/
RADA NADZORCZA Spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
 1. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Aktu Założycielskiego spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o., stosownie do „Zasad powoływania członków Zarządu spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o.”, przyjętych Uchwałą Nr 36/2018 Rady Nadzorczej spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o. z dnia 18 kwietnia 2018 roku, Rada Nadzorcza „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
  a) Członka Zarządu ds. Operacyjnych;
  b) Członka Zarządu ds. Finansowych.
   
  1. Kandydaci na członka Zarządu powinni spełniać łącznie następujące warunki:
   1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
   2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
   3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
   4. spełniać inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności:
    1. spełniać wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w szczególności posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
    2. nie być objętym zakazami sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
    3. nie być objętym ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
  2. Preferowani będą kandydaci spełniający poniższe oczekiwania
   1. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 300 osób.
  3. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
   3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
   5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
  4. Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
   1. zgłoszenie kwalifikacyjne zawierające: wskazanie funkcji w Zarządzie, której zgłoszenie dotyczy, imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail,
   2. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
   3. odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu, potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
   4. dokumenty lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata – w szczególności świadectwa pracy;
   5. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na członka Zarządu Spółki, o których mowa w pkt 1. ppkt 4) powyżej oraz o nie spełnianiu żadnego z ograniczeń, o których mowa w pkt 3. ppkt 1)-5) powyżej, według załączonego wzoru;
   6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o., stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  5. Pisemne Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu Spółki należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze, w godzinach
   9.00 - 16.00, w jednej zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu [Członka Zarządu ds. Operacyjnych/ Członka Zarządu ds. Finansowych] w spółce „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o. w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 16.00.​
  6. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: :PKP CARGOTABOR” sp. z o.o. ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa (o dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).
  7. Zgłoszenia kandydatów, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt 6, lub Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  8. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 28 czerwca 2018 r. w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 17 w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Anna Bożym
   W celu uzyskania w/w informacji należy zgłaszać się osobiście po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata o zachowaniu poufności uzyskanych informacji.
  9. Otwarcie przez Radę Nadzorczą kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17 w dniu 02 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza dokona oceny zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu.
  10. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.
  11. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki: Warszawa ul. Grójecka 17 dniach 05-06.07.2018 r.
  12. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dotyczyć będzie:
   1. wiedzy o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
   2. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
   3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
   4. doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji danego członka Zarządu Spółki.
  13. Przed zakończeniem rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza informuje każdego z kandydatów o warunkach (w tym finansowych) pełnienia funkcji danego członka Zarządu Spółki, obowiązujących zgodnie z Uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki.
  14. Wyłonienie przez Radę Nadzorczą najlepszego kandydata na danego członka Zarządu Spółki nie jest równoznaczne z powołaniem go na członka Zarządu Spółki.
  15. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail
  16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.
 2. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza, dokona oceny:
  1. umiejętności strategicznego myślenia;
  2. umiejętności przywódczych;
  3. doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem narzędzi motywacyjnych i prorozwojowych;
  4. umiejętności budowania kultury współpracy;
  5. nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;
  6. umiejętności analitycznych i syntetycznych;
  7. zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;​
  8. umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
  9. otwartości na uczenie się i rozwój innych;
  10. znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i projektów gospodarczych;
  11. znajomości obszaru relacji z partnerami społecznymi;
  12. umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  13. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 3. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych obejmują poniżej wymienione obszary:
  1. umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
  2. znajomość zagadnień dotyczących procesu technologicznego i procesu utrzymania taboru;
  3. zarządzanie w ramach grupy kapitałowej;
  4. umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;
  5. bezpieczeństwo gospodarcze;
  6. reorganizacja i optymalizacja działalności biznesowej;
  7. znajomość rynku usług transportowych, w tym w szczególności dobre rozeznanie rynku, na którym działa Spółka (otoczenie Spółki, kontrahenci, podmioty konkurencyjne, trendy rozwoju).
 4. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych obejmują poniżej wymienione obszary:
  1. nadzór nad rachunkowością;
  2. funkcjonowanie kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego;
  3. kreowanie, ocena i realizowanie strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;
  4. procedury administracyjne przedsiębiorstwa spółki handlowej;
  5. procedury dokonywania zakupów i udzielania zamówień;
  6. relacje z organami władzy publicznej, w szczególności władzami skarbowymi.

Oświadczenie kandydata na członka Zarządu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata na członka Zarządu spółki zależnej od PKP CARGO S. A.
Prezentacja Spółki PKP CARGOTABOR
Regulamin Zarządu Spółki PKP CARGOTABOR
Sprawozdanie Finansowe PKP CARGOTABOR Sp. z o. o.
Tekst jednolity aktu założycielskiego
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
Ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
(+48) 22 391 49 80
sekretariat.warszawa@cargotabor.pl
Projekt i realizacja Santri.eu