Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Z dniem 24.05.2018 r. Rada Nadzorcza "PKP CARGOTABOR" sp. z o. o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. finansowych.


 
/OGŁOSZENIE/
RADA NADZORCZA Spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
 
 1. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Aktu Założycielskiego spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o., stosownie do „Zasad powoływania członków Zarządu spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o.”, przyjętych Uchwałą Nr 36/2018 Rady Nadzorczej spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o. z dnia 18 kwietnia 2018 roku, Rada Nadzorcza „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
  1. Prezesa Zarządu
  2. Członka Zarządu ds. finansowych
 1. Kandydaci na członka Zarządu powinni spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  4. spełniać inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności:
   1. spełniać wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w szczególności posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
   2. nie być objętym zakazami sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
   3. nie być objętym ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikającymi z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
 2. Preferowani będą kandydaci spełniający poniższe oczekiwania
  1. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 500 osób,
  2. doświadczenie w pracy w branży kolejowej,
  3. znajomość i doświadczenie w zakresie budowy i utrzymania taboru kolejowego.
 3. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 4. Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. zgłoszenie kwalifikacyjne zawierające: wskazanie funkcji w Zarządzie, której zgłoszenie dotyczy, imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail,
  2. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
  3. odpis dyplomu lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu, potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
  4. dokumenty lub poświadczone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata – w szczególności świadectwa pracy;
  5. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na członka Zarządu Spółki, o których mowa w pkt 1. ppkt 4) powyżej oraz o nie spełnianiu żadnego z ograniczeń, o których mowa w pkt 3. ppkt 1)-5) powyżej, według załączonego wzoru;
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o., stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 5. Pisemne Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu Spółki należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze, w godzinach 9.00 - 16.00, w jednej zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu [Prezesa Zarządu / Członka Zarządu ds. finansowych]spółce „PKP CARGOTABOR” sp. z o.o. w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. do godz. 16.00.
 6. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: :PKP CARGOTABOR” sp. z o.o. ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa (o dacie złożenia Zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).
 7. Zgłoszenia kandydatów, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt 6, lub Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 8. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 6 czerwca 2018 r. w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 17 w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Anna Bożym. W celu uzyskania w/w informacji należy zgłaszać się osobiście po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata o zachowaniu poufności uzyskanych informacji.
 9. Otwarcie przez Radę Nadzorczą kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17 w dniu 8 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza dokona oceny zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu.
 10. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail, nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.
 11. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki: Warszawa ul. Grójecka 17 dniach 12-13.06.2018 r.
 12. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej dotyczyć będzie:
  1. wiedzy o działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
  2. znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
  4. doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji danego członka Zarządu Spółki.
 13. Przed zakończeniem rozmowy kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza informuje każdego z kandydatów o warunkach (w tym finansowych) pełnienia funkcji danego członka Zarządu Spółki, obowiązujących zgodnie z Uchwałami Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 14. Wyłonienie przez Radę Nadzorczą najlepszego kandydata na danego członka Zarządu Spółki nie jest równoznaczne z powołaniem go na członka Zarządu Spółki.
 15. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail
 16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.
 
 1. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza, dokona oceny: 
  1. umiejętności strategicznego myślenia;
  2. umiejętności przywódczych;
  3. doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem narzędzi motywacyjnych i prorozwojowych;
  4. umiejętności budowania kultury współpracy;
  5. nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;
  6. umiejętności analitycznych i syntetycznych;
  7. zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;
  8. umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
  9. otwartości na uczenie się i rozwój innych;
  10. znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i projektów gospodarczych;
  11. znajomości obszaru relacji z partnerami społecznymi;
  12. umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  13. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego.
 
 1.       Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu obejmują poniżej wymienione obszary:
  1. umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
  2. przywództwo i organizacja pracy zarządu;
  3. zarządzanie w ramach grupy kapitałowej;
  4. umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;
  5. bezpieczeństwo gospodarcze;
  6. reorganizacja i optymalizacja działalności biznesowej;
  7. funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej;
  8. procedury administracyjne przedsiębiorstwa spółki handlowej.
 
 1. Kluczowe kwalifikacje i umiejętności podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych obejmują poniżej wymienione obszary:
  1. nadzór nad rachunkowością;
  2. funkcjonowanie kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego;
  3. kreowanie, ocena i realizowanie strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;
  4. procedury administracyjne przedsiębiorstwa spółki handlowej;
  5. procedury dokonywania zakupów i udzielania zamówień;
  6. relacje z organami władzy publicznej, w szczególności władzami skarbowymi.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na członka Zarządu Spółki
Prezentacja Spółki PKP CARGOTABOR
Regulamin Zarządu Spółki PKP CARGOTABOR
Sprawozdanie Finansowe PKP CARGOTABOR Sp. z o. o.
Tekst jednolity aktu założycielskiego
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
Ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
(+48) 22 391 49 80
sekretariat.warszawa@cargotabor.pl
Projekt i realizacja Santri.eu